277/2004 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 26. dubna 2004

o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem

(vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

ve znění vyhlášek č. 253/2007 Sb. a č. 72/2011 Sb. 
 
 

     Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137 odst. 3 k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 2, § 84 odst. 7, § 85 odst. 7, § 87 odst. 7 a § 88 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., (dále jen "zákon"): 
 

§ 1

     Tato vyhláška zapracovává předpisy Evropské unie 1) a upravuje podrobnosti o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat.

------------------------------------------------------------------

1) Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech, ve znění směrnice Komise 2000/56/ES ze dne 14. září 2000, kterou se mění směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech.

Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.

  Směrnice Komise 2009/112/ES ze dne 25. srpna 2009, kterou se mění směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech.

   Směrnice Komise 2009/113/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. 
    

    Zdravotní způsobilost a posudek 
     

    § 2

         (1) Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen "posudek") vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění (dále jen "žadatel") nebo držitele řidičského oprávnění (dále jen "řidič") zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo řidiče (dále jen "posuzovaná osoba") ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě, informací o zdravotním stavu posuzované osoby sdělených jejím registrujícím praktickým lékařem a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal.

         (2) Obsah prohlášení podle věty prvé je stanoven v příloze č. 1. 
     

    § 3

         Posuzovanou osobu lze za zdravotně způsobilou k řízení motorových vozidel nebo za zdravotně způsobilou s podmínkou uznat za podmínek stanovených v zákoně, pokud na základě lékařské prohlídky nebo pravidelné lékařské prohlídky nebyla u této osoby zjištěna vada, stav nebo nemoc (dále jen "nemoc"), která vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. 
     

    § 4

         (1) Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu nemoci; vždy obsahuje náležitosti uvedené v posudku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Posudek lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru.

         (2) V posudku se uvede doba jeho platnosti, jestliže posuzující lékař na základě zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby určí lékařskou prohlídku dříve, než je termín pravidelné lékařské prohlídky podle zákona, a to

    a) v případě postupující nemoci, u které lze předpokládat při dalším vývoji takové změny zdravotního stavu, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

     b) je-li v příloze č. 3 jako podmínka zdravotní způsobilosti uvedena lékařská kontrola zdravotního stavu posuzované osoby; lékařská kontrola se provádí v rámci lékařské prohlídky nejméně 1 za 5 let, nebo

      c) je-li v závěru odborného vyšetření podle § 6 odst. 2 písm. c) uveden dřívější termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření, než je termín pravidelné lékařské prohlídky.

            (3) Kopie posudku a záznam o jeho převzetí posuzovanou osobou potvrzený podpisem posuzujícího lékaře a posuzované osoby, popřípadě doručenka potvrzující převzetí posudku posuzovanou osobou, jsou nedílnou součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

            (4) Posudek podle této vyhlášky lze nahradit posudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, jejíž součástí je i řízení motorového vozidla, které je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, pokud vedle náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace 4) obsahuje i náležitosti podle odstavce 2, § 5 odst. 1 a rok provedení dopravně psychologického vyšetření a vyšetření neurologického 5).

       ------------------------------------------------------------------

       4) Příloha č. 1 část 8 oddíl B vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 64/2007 Sb.

       5) § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb. 
        

       § 5

            (1) V případě, kdy je vydáván posudek se závěrem

       a) o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou, se v posudku uvede tato podmínka vyplývající ze zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby; podmínka spočívá v používání nezbytného zdravotnického prostředku, v technické úpravě motorového vozidla nebo v jiných omezeních posuzované osoby; za jiné omezení posuzované osoby se rovněž považuje termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit další lékařské prohlídce,

        b) o zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel, se v posudku uvede závěr o zdravotní nezpůsobilosti vyplývající ze zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby.

              (2) Zjištěné nemoci, které vedly k vydání posudku podle odstavce 1, zaznamená posuzující lékař ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě. 
          

         Lékařské prohlídky, pravidelné lékařské prohlídky, odborná vyšetření 
          

         § 6

              (1) Nezbytným rozsahem lékařské prohlídky a pravidelné lékařské prohlídky je

         a) zjištění o zdravotním stavu posuzované osoby s cíleným zaměřením na nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují; nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují, jsou stanoveny v příloze č. 3,

          b) komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy a orientačního neurologického vyšetření, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemoci uvedené v příloze č. 3,

           c) další potřebné odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti (dále jen "odborné vyšetření") vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci uvedené v příloze č. 3, nebo jiné nemoci, které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel,

            d) odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem vždy, pokud posuzovaná osoba je v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc uvedenou v příloze č. 3 nebo jinou nemoc, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, jestliže je tato skutečnost posuzujícímu lékaři známa,

             e) odborné vyšetření ošetřujícím lékařem neurologem vyžádané posuzujícím lékařem u posuzovaných osob trpících epilepsií nebo jinými poruchami vědomí nebo v případě podezření na tyto nemoci; při odborném vyšetření je hodnocen vždy stav epilepsie nebo jiných poruch vědomí, klinická forma a postup nemoci, dosavadní léčba a její výsledky, včetně rizika opakování epileptického záchvatu nebo poruchy vědomí.

                   (2) Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k řízení motorových vozidel. V závěru každého odborného vyšetření musí být vymezena zdravotní způsobilost posuzované osoby k řízení motorových vozidel ve vztahu k zaměření odborného vyšetření a navržena podmínka umožňující řízení motorového vozidla, pokud byla zjištěna potřeba jejího stanovení, a to

              a) použití nezbytného zdravotnického prostředku,

               b) technická úprava motorového vozidla, nebo

                c) jiné omezení posuzované osoby; pokud jiné omezení umožňující řízení motorového vozidla spočívá v podmínce podrobení se dalšímu odbornému vyšetření, musí být v závěru odborného vyšetření rovněž uveden termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření. 
                 

                 § 7

                      (1) Lékař nebo klinický psycholog provádějící na žádost posuzujícího lékaře odborné vyšetření posuzované osoby podle § 6 odst. 1 písm. c) až e) vychází ze zdravotnické dokumentace vedené posuzujícím lékařem o posuzované osobě nebo z jeho informace; informace ze zdravotnické dokumentace zpracovaná posuzujícím lékařem obsahuje důvody, pro které bylo odborné vyšetření vyžádáno, výsledky dosud provedených vyšetření a další údaje podstatné pro odborné vyšetření.

                      (2) Posuzující lékař, pokud není současně registrujícím praktickým lékařem posuzované osoby, si pro účely hodnocení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k řízení motorových vozidel vyžádá informace o zdravotním stavu této osoby u registrujícího praktického lékaře, a to

                 a) zda posuzovaná osoba trpěla nebo trpí nemocemi uvedenými v příloze č. 3 nebo na tyto nemoci bylo v minulosti vysloveno podezření, a

                  b) další údaje podstatné pro posouzení zdravotní způsobilosti této osoby.

                        (3) Lékař nebo klinický psycholog provádějící odborné vyšetření zaznamenává závěry svých zjištění a vyšetření nebo odborných vyjádření v celém rozsahu zjištěných skutečností do zdravotnické dokumentace, kterou o posuzované osobě vede; posuzujícímu lékaři předá informaci o závěrech odborného vyšetření. 
                    

                   § 8

                        Registrující praktický lékař vyznačí ve zdravotnické dokumentaci a ve výpisu ze zdravotnické dokumentace v případě předání pacienta do péče jiného registrujícího praktického lékaře, že osoba, o níž je vedena zdravotnická dokumentace, je žadatelem nebo řidičem, nebo že této osobě byl vydán posudek se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel nebo zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou. Pokud je posuzujícím lékařem lékař zařízení závodní preventivní péče, sděluje tyto skutečnosti za účelem vyznačení ve zdravotnické dokumentaci registrujícímu praktickému lékaři. Pokud posuzovaná osoba nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče, vyznačí skutečnosti uvedené ve větě prvé do zdravotnické dokumentace posuzující lékař. 
                    

                   § 9

                   Náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat

                        (1) Lékařské potvrzení vydané na základě zákona řidiči nebo přepravované osobě, která se ze zdravotních důvodů nemůže za jízdy připoutat na sedadle bezpečnostními pásy, obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 4. Kopie lékařského potvrzení je součástí zdravotnické dokumentace vedené o řidiči nebo o přepravované osobě.

                        (2) Lékařské potvrzení, popřípadě osvědčení vydané příslušnými orgány v jiném členském státě Evropské unie, se považuje za lékařské potvrzení vydané podle této vyhlášky; musí být na něm vyznačena doba jeho platnosti a osvědčení musí být na požádání předloženo všem osobám oprávněným kontrolovat podle zvláštních právních předpisů 2) dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích.

                   ------------------------------------------------------------------

                   2) § 124 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 62/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
                    

                   Závěrečná ustanovení 
                    

                   § 10

                        Pokud řidič získal na základě dosavadních právních předpisů řidičské oprávnění a jestliže lékař zjistí nebo získá podezření, že jeho zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel neodpovídá zdravotní způsobilosti podle této vyhlášky, upozorní písemně na tuto skutečnost řidiče a posuzujícího lékaře, pokud je mu znám. 
                    

                   § 11

                        Zrušuje se směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 8/1986 Ú. v. ČSR, pro posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají, registrovaná v částce 7/1986 Sb. 
                    

                   § 12

                        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2004.

                   Ministr:

                   MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r. 
                    

                   ------------------------------------------------------------------

                   Příloha č. 1

                   Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

                   (§ 84 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

                   Jméno, popřípadě jména, a příjmení žadatele: ..................................

                   Adresa trvalého pobytu: .......................................................

                   Datum narození: ..........průkaz totožnosti, 1) jeho číslo ....................

                   Skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, ke které je prohlášení vydáváno

                   ........................

                   Prohlašuji, že

                   a) se cítím zdráv a že si nejsem vědom, že mám stav, vadu nebo nemoc, které

                      jsou nebezpečné pro řízení motorového vozidla. 2)

                   b) se necítím zdráv, mám následující zdravotní obtíže: 2)

                      ............................................................................

                      ............ ...............................................................

                   c) se cítím zdráv, ale mám níže uvedený stav, vadu nebo nemoc: 2)

                      ............................................................................

                      ......................................... ..................................

                   d) užívám pravidelně následující léčivé přípravky 2) ..........................

                   e) užívám - užíval 2) jsem pravidelně - nepravidelně 2) tyto návykové látky

                      ............................................................................

                      ............................................................................

                   f) období bez projevů nemoci, vady nebo stavu trvá: 3).........................

                   Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa registrujícího praktického lékaře,

                   pokud není posuzujícím lékařem

                   ...............................................................................

                   ...............................................................................

                   Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa odborného lékaře, popřípadě

                   klinického psychologa, pokud se u něho žadatel opakovaně nebo dlouhodobě léčil

                   ...............................................................................

                   ...............................................................................

                   Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a pravdivě. 
                    

                   V ............... dne ...............             .............................

                                                                        podpis posuzované osoby

                   ------------------------------------------------------------------

                   1) Například občanský průkaz, u cizinců cestovní doklad, u uprchlíků doklad totožnosti.

                   2) Nehodící se škrtněte.

                   3) Vyplní se v případě, kdy je tato skutečnost rozhodná pro posouzení zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č . 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uvede se počet měsíců, popřípadě roků, kdy se nemoc nebo stav neprojeví. 
                    

                   ------------------------------------------------------------------

                   Příloha č. 2

                   Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

                   (podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů)

                   Název zdravotnického zařízení, jehož jménem se posudek vydává,

                   identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo

                   místa podnikání

                   ...............................................................

                   Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzované osoby

                   ...............................................................

                   Datum narození .......   Průkaz totožnosti - číslo 1).......... 
                    

                   Adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě

                   místo pobytu na území ČR, jde-li o cizince

                   ...............................................................

                   Druh lékařské prohlídky, které se podle zákona posuzovaná

                   osoba podrobila................................................

                   Posouzení podle skupiny 1 2) - skupiny 2 2) přílohy č. 3 vyhlášky

                   Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické podle

                   § 87a zákona bylo provedeno:

                   a) ano 2), a to v roce.................. b) ne 2)

                   Posuzovaná osoba

                   a) je zdravotně způsobilá 2) pro skupinu/

                      podskupinu řidičského oprávnění.............................

                   b) není zdravotně způsobilá 2) pro skupinu/ podskupinu

                      řidičského oprávnění..................... ..................

                   c) je zdravotně způsobilá s podmínkou 2), 3)

                      pro skupinu/podskupinu řidičského oprávnění ................ 
                    

                   Datum ukončení platnosti posudku 4)......................... 
                    

                   ....................            .........................

                   datum vydání posudku             jméno, popřípadě jména,

                                                    příjmení, podpis lékaře

                                                        otisk razítka

                                                    zdravotnického zařízení

                   Poučení:

                   Proti tomuto posudku je možno do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení podat návrh na jeho přezkoumání zdravotnickému zařízení, které posudek vydalo, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval 5).

                   ------------------------------------------------------------------

                   1) Občanský průkaz, u cizinců cestovní doklad; lze uvést i jiný doklad prokazující totožnost jeho držitele.

                   2) Nehodící se škrtněte.

                   3) Uvede se podmínka, která podmiňuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (nezbytný zdravotnický prostředek, technická úprava motorového vozidla nebo jiné omezení, například podrobení se odbornému vyšetření podmiňujícím zdravotní způsobilost a tím i platnost posudku).

                   4) Vyplní se v případech stanovených v § 4 odst. 2 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

                   5) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
                    

                   ------------------------------------------------------------------

                   Příloha č. 3

                   Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                        Pro účely přílohy jsou zařazeni do

                   - skupiny 1

                       žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny A, B a B + E a AM a podskupiny A1 a B1 (§ 81 zákona č. 361/2000 Sb.).

                    - skupiny 2

                     a) řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu, a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

                      b) řidiči vozidla, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

                       c) řidiči, u kterých je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,

                        d) žadatelé a držitelé osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu, 3) nebo

                         e) žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny C, C + E, D, D + E a T a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E (§ 81 zákona č. 361/2000 Sb.).

                          ------------------------------------------------------------------

                          3) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů. 
                           

                          I. Nemoci, vady nebo stavy zraku vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                               1. Nemoci, vady nebo stavy zraku vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou nemoci, vady nebo stavy zraku, které způsobují takové zdravotní komplikace nebo odchylky, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména

                          skupina 1

                          a) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korektivních čoček, *) menší než 0,5 při použití obou očí,

                           b) zraková ostrost menší než 0,5 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a to i za použití korektivních čoček,

                            c) úplná funkční ztráta zraku na jednom oku nebo používání pouze jednoho oka, pokud tento stav trvá méně než 6 měsíců,

                             d) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 120 stupňů, monokulární rozsah menší než 50 stupňů na levou a pravou stranu, rozsah vertikálního zorného pole menší než 20 stupňů směrem nahoru a dolů,

                              e) změny v centrálním zorném poli do 20 stupňů, nebo

                               f) nesnášenlivost korektivních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné.

                                skupina 2

                                a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále stanoveno jinak,

                                 b) binokulární zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než 0,1, a to i za použití korektivních čoček,

                                  c) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene a) nebo b) za použití brýlí se silou přesahující +8 dioptrií,

                                   d) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, dodatečný rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu,

                                    e) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,

                                     f) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,

                                      g) diplopie, nebo

                                       h) závažná porucha kontrastní citlivosti.

                                        ------------------------------------------------------------------

                                        *) Pozn.: pro účely vyhlášky se nitrooční čočky nepovažují za korektivní čočky.

                                             2. Nemoci, vady nebo stavy zraku, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

                                        skupina 1

                                        a) binokulární zraková ostrost menší než 0, 7 za použití korektivních čoček,

                                         b) zraková ostrost menší než 1,0 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a tento stav trvá déle než 6 měsíců,

                                          c) změna rozsahu zorného pole,

                                           d) nemoci oka a očních adnex, pokud způsobují snížení zrakové ostrosti nebo způsobují změnu rozsahu zorného pole podle písmene a), b) nebo c),

                                            e) poruchy vidění za šera s výjimkou lehkých nezávazných forem, nebo

                                             f) závažné poruchy barvocitu v oblasti základních barev.

                                              skupina 2

                                              a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále uvedeno jinak,

                                               b) závažné poruchy barvocitu,

                                                c) poruchy prostorového vidění, nebo

                                                 d) poruchy vidění za šera. 
                                                  

                                                  II. Nemoci, vady nebo stavy sluchu vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                  skupina 1 a 2

                                                       Nemoci, vady nebo stavy sluchu, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých je zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel podmíněna odborným vyšetřením, a to zejména

                                                  a) nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku, pokud omezují schopnost řídit motorové vozidlo, nebo

                                                   b) stále se zhoršující poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí nebo při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).

                                                    Během odborného vyšetření bude věnována zvláštní pozornost možnosti kompenzace poruchy sluchu. 
                                                     

                                                    III. Nemoci, vady nebo stavy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                    skupina 1 a 2

                                                         l. Nemoci, vady nebo stavy svalové a  kosterní soustavy a pojivové tkáně vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou nemoci, vady nebo stavy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, které omezují schopnost řídit motorové vozidlo a jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích a které není možné kompenzovat pomocí nezbytného zdravotnického prostředku nebo technickou úpravou motorového vozidla.

                                                         2. Nemoci, vady nebo stavy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

                                                    a) nemoci, vady nebo stavy, které snižují pohyblivost a funkční schopnost řídit motorové vozidlo, nebo

                                                     b) nemoci, vady nebo stavy, pokud lze předpokládat při dalším vývoji funkční neschopnost ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

                                                      Během odborného vyšetření bude věnována pozornost možnosti kompenzace pomocí nezbytného zdravotnického prostředku nebo technickou úpravou motorového vozidla. 
                                                       

                                                      IV. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                           1. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou nemoci, vady nebo stavy způsobující náhlé selhání kardiovaskulárního systému tak, že může nastat náhlá porucha mozkových funkcí, která je nebezpečná pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména

                                                      skupina 1

                                                       a) vážné srdeční arytmie (poruchy srdečního rytmu),

                                                        b) stenokardie během klidu nebo psychického zatížení (vzrušení),

                                                         c) srdeční selhávání ve funkční třídě IV. NYHA klasifikace, nebo

                                                          d) těžké formy chronické obstrukční plicní nemoci s globální respirační nedostatečností.

                                                           skupina 2

                                                            a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále stanoveno jinak,

                                                             b) závažná onemocnění srdce a cév jako jsou například těžké formy srdečních onemocnění vrozených i získaných s funkčním omezením III. stupně, závažnějšími poruchami srdečního rytmu nebo prodělanou synkopou,

                                                              c) těžší formy obliterující aterosklerózy periferních tepen s trofickými defekty nebo hemodynamicky závažnými stenózami karotid nebo většími aneuryzmaty aorty,

                                                               d) opakovaný výskyt transitorních mozkových cévních příhod ischemického nebo embolického původu i bez trvalejšího funkčního omezení,

                                                                e) stavy po cévních mozkových příhodách s těžkým omezením fyzických nebo duševních funkcí,

                                                                 f) cévní nemoci mozku s následnými poruchami,

                                                                  g) těžko korigovatelná hypertenze, hypertenzní nemoc s pokročilými orgánovými změnami vyvolávajícími závažné poruchy jejich funkcí a maligní hypertenze, nebo

                                                                   h) stavy po implantaci defibrilátoru a trvalá kardiostimulace.

                                                                         2. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to s výjimkou nemocí uvedených v položce 1 pro příslušnou skupinu, zejména

                                                                    skupina 1

                                                                     a) infarkt myokardu s výjimkou nekomplikovaných, nezávažných stavů, kde odborné vyšetření provede posuzující lékař,

                                                                      b) stavy po implantaci defibrilátoru a trvalá kardiostimulace s výjimkou nekomplikovaných, nebo nezávažných stavů, kde odborné vyšetření provede posuzující lékař; pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy,

                                                                       c) těžko korigovatelné hypertenze, hypertenzní nemoc s pokročilými orgánovými změnami vyvolávajícími závažné poruchy jejich funkcí a maligní hypertenze,

                                                                        d) závažná onemocnění srdce a cév jako jsou například těžké formy srdečních onemocnění vrozených i získaných s funkčním omezením III. stupně, závažnějšími poruchami srdečního rytmu nebo prodělanou synkopou,

                                                                         e) těžší formy obliterující aterosklerózy periferních tepen s trofickými defekty nebo hemodynamicky závažnými stenózami karotid nebo většími aneuryzmaty aorty,

                                                                          f) opakovaný výskyt transitorních mozkových cévních příhod ischemického nebo embolického původu i bez trvalejšího funkčního omezení,

                                                                           i) stavy po cévních mozkových příhodách s těžkým omezením fyzických u nebo duševních funkcí, nebo

                                                                            g) cévní nemoci mozku s následnými poruchami.

                                                                             skupina 2

                                                                              a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud dále není stanoveno jinak, nebo

                                                                               b) hypertenzní nemoc s výjimkou nekomplikovaných, nebo nezávažných stavů, kde odborné vyšetření provede posuzující lékař. 
                                                                                

                                                                                V. Nemoc diabetes mellitus vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                                                     1. Nemoc diabetes mellitus vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména

                                                                                skupina 1 a 2

                                                                                a) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo

                                                                                 b) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a to bez varovných příznaků nebo šije žadatel nebo řidič neuvědomuje.

                                                                                       2. Stavy související s nemocí diabetes mellitus, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření

                                                                                  skupina 1

                                                                                  a) stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, nebo

                                                                                   b) diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi.

                                                                                    skupina 2

                                                                                    a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud dále není stanoveno jinak,

                                                                                     b) diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a řidič nebo žadatel

                                                                                      1. si hypoglykemii nebo její varovné příznaky uvědomuje,

                                                                                       2. je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát denně, a jde-li o řidiče, pak v době související s řízením, a

                                                                                        3. prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykémie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

                                                                                         Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky. 
                                                                                          

                                                                                         VI. Nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                                                              1. Nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou takové nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy, které představují vážné nebezpečí pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména

                                                                                         skupina 1

                                                                                         a) epilepsie v případech, kdy délka bezzáchvatového období je kratší než 12 měsíců; epilepsií s e pro účely této vyhlášky rozumí dva nebo více epileptických záchvatů, ke kterým došlo u posuzované osoby v odstupu nejvýše 5 let,

                                                                                          b) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po dobu 12 měsíců,

                                                                                           c) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba, po dobu 6 měsíců,

                                                                                            d) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným příčinným faktorem, jehož opakování při řízení je pravděpodobné, nebo

                                                                                             e) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například nekompenzovaná narkolepsie nebo kataplexie.

                                                                                              skupina 2

                                                                                              a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále stanoveno jinak,

                                                                                               b) epilepsie po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické léčby,

                                                                                                c) stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu, kdy nebyla nasazena antiepileptická léčba po dobu 5 let od tohoto záchvatu,

                                                                                                 d) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, včetně stavů v anamnéze, například narkolepsie nebo kataplexie.

                                                                                                  e) stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém a způsobují závažné psychické, smyslové nebo motorické poruchy, nebo

                                                                                                   f) poruchy spánku závažně ovlivňující bdělost.

                                                                                                         2. Nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

                                                                                                    skupina 1

                                                                                                    a) stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém a způsobují psychické, smyslové nebo motorické poruchy,

                                                                                                     b) epilepsie v případech, kdy délka bezzáchvatového období je delší než 12 měsíců,

                                                                                                      c) epilepsie se záchvaty vyskytujícími se pouze ve spánku, v anamnéze se nevyskytly záchvaty v bdělém stavu a epilepsie trvá nejméně 12 měsíců,

                                                                                                       d) epilepsie se záchvaty, které neovlivňují schopnost řízení, v anamnéze se nevyskytly jiné záchvaty než takové, u kterých bylo prokázáno, že neovlivňují schopnost řízení, a epilepsie trvá nejméně 12 měsíců,

                                                                                                        e) epileptické záchvaty, které se vyskytnou v důsledku změny antiepileptické léčby indikované lékařem; pokud se objeví epileptický záchvat v období změny léčby nebo snižování léčebné dávky, je v případě obnovení dříve účinné léčby nutné zachovat období 3 měsíců, kdy posuzovaná osoba neřídí,

                                                                                                         f) stav po izolovaném epileptickém záchvatu nebo po prvním neprovokovaném záchvatu, kdy byla nasazena antiepileptická léčba, po 12 měsících od tohoto záchvatu,

                                                                                                          g) stav po izolovaném epileptickém záchvatu nebo po prvním neprovokovaném záchvatu, kdy nebyla nasazena antiepileptická léčba, po 6 měsících od tohoto záchvatu,

                                                                                                           h) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným příčinným faktorem, jehož opakování při řízení je nepravděpodobné,

                                                                                                            i) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například kompenzovaná narkolepsie nebo kataplexie, nebo

                                                                                                             j) poruchy spánku závažně ovlivňující bdělost.

                                                                                                              skupina 2

                                                                                                               a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud není dále stanoveno jinak,

                                                                                                                b) stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 5 letech od tohoto záchvatu,

                                                                                                                 c) epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 10 letech od vysazení léčby; v případě prognosticky příznivých stavů, například benigní epilepsie s rolandickými hroty, po 5 letech od vysazení léčby,

                                                                                                                  d) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným příčinným faktorem, jehož opakování při řízení je nepravděpodobné; riziko vzniku záchvatu nesmí být větší než 2 % za rok,

                                                                                                                   e) jiná ztráta vědomí; riziko opakování ztráty vědomí nesmí být větší než 2 % za rok,

                                                                                                                    f) nemoci, které provází zvýšené riziko epileptických záchvatů, například arteriovenózní malformace nebo nitrolební krvácení, přestože k samotným záchvatům ještě nedošlo; jde-li o strukturální poškození mozku, kdy je zvýšené riziko vzniku záchvatu, nesmí být toto riziko větší než 2 % za rok, nebo

                                                                                                                     g) poruchy spánku ovlivňující bdělost.

                                                                                                                      V případech uvedených v písmenu d) až g) je pravidelná lékařská kontrola podmínkou zdravotní způsobilosti vždy; provádí se v rámci pravidelných lékařských prohlídek stanovených podle zákona; to neplatí, skončí-li platnost posudku dříve. 
                                                                                                                       

                                                                                                                      VII. Nemoci, vady nebo stavy způsobující duševní poruchy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                                                                                      skupina 1 a 2

                                                                                                                           1. Duševní poruchy vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou nemoci nebo stavy, které způsobují takové zdravotní komplikace nebo odchylky, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména

                                                                                                                      a) organické duševní poruchy projevující se demencí (demence u Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, demence u chorob klasifikovaných jinde, nespecifikované demence),

                                                                                                                       b) organický amnestický syndrom,

                                                                                                                        c) organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování,

                                                                                                                         d) nespecifické organické nebo symptomatické duševní poruchy,

                                                                                                                          e) akutní, chronické nebo neléčené formy zejména schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, trvalá duševní porucha s bludy, indukovaná porucha s bludy, jiné neorganické psychotické poruchy,

                                                                                                                           f) mentální retardace, nebo

                                                                                                                            g) pervazivní vývojové poruchy.

                                                                                                                             skupina 1 a 2

                                                                                                                                  2. Duševní poruchy, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

                                                                                                                             - vážné duševní poruchy vrozené, způsobené nemocí, úrazem nebo neurochirurgickými operacemi,

                                                                                                                              - organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování, nebo

                                                                                                                               - klinicky závažné formy specifických poruch osobnosti vedoucí k vážným poruchám úsudku, chování nebo adaptability.

                                                                                                                                Duševními poruchami nebo poruchami osobnosti podle bodu 2, pokud je nelze podřadit pod duševní poruchy stanovené v bodě 1, se rozumí zejména:

                                                                                                                                a) úzdrava, remise nebo klinicky dostatečná forma remise u schizofrenie, schizotypní poruchy, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, trvalé duševní poruchy s bludy, indukované poruchy s bludy nebo jiné neorganické psychotické poruchy,

                                                                                                                                 b) jiné duševní poruchy (v anamnéze) vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění,

                                                                                                                                  c) postencefalitický syndrom, nebo

                                                                                                                                   d) delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami (v anamnéze), závažné neurotické poruchy, behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory, poruchy osobnosti a chování u dospělých, závažné poruchy psychického vývoje. 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                    VIII. Nemoci, vady nebo stavy způsobené závislostí na alkoholu (alkoholismus) vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                                                                                                    skupina 1 a 2

                                                                                                                                         1. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je vyloučena u žadatele nebo řidiče, který je závislý na alkoholu (alkoholismus) nebo neschopný vzdát se požívání alkoholu tak, aby nebyla ovlivněna schopnost řídit motorové vozidlo (§ 84 odst. 3 zákona).

                                                                                                                                         2. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel žadatele nebo řidiče,

                                                                                                                                    a) který byl v minulosti závislý na alkoholu (alkoholismus) nebo neschopný vzdát se vlivu alkoholu při řízení, je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím; za bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněná důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 2 roky, jejíž prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem, nebo

                                                                                                                                     b) u kterého byly zjištěny opakované akutní intoxikace v anamnéze, lze uznat pouze na základě závěrů odborného vyšetření.

                                                                                                                                      Pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy. 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                      IX. Nemoci, vady a stavy spočívající v závislosti na požívání psychoaktivních (psychotropních) látek, léčiv nebo jejich kombinací (toxikománie) vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                                                                                                      skupina 1 a 2

                                                                                                                                           1. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je vyloučena u žadatele nebo řidiče, který

                                                                                                                                      a) je závislý na požívání psychoaktivních látek, léčiv nebo jejích kombinací,

                                                                                                                                       b) není závislý, ale pravidelně zneužívá psychoaktivní látky nebo léčiva nebo jejich kombinace nebo

                                                                                                                                        c) pravidelně užívá psychoaktivní látky nebo léčiva, jejichž účinek nebo jejich kombinace může snížit schopnost bezpečně řídit motorové vozidlo, a to v takovém množství, které má negativní vliv na jejich řízení.

                                                                                                                                              2. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel žadatele nebo řidiče, který byl v minulosti závislý na psychoaktivních látkách nebo je neschopný vzdát se vlivu psychoaktivních látek při řízení, je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím; za bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněná dvouletá důsledná a trvalá abstinence, jehož prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem; pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy. 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         X. Nemoci, vady a stavy způsobené vážnou nedostatečností činnosti ledvin podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                                                                                                         skupina 1 a 2

                                                                                                                                              Žadatele nebo řidiče, kteří trpí nemocí, vadou nebo stavem způsobeným vážnou nedostatečností činnosti ledvin, která ovlivňuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření. Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy. 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         XI. Stavy související s transplantací orgánu nebo umělého implantátu podmiňujícího zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                                                                                                         skupina 1 a 2

                                                                                                                                              Žadatele nebo řidiče, kterým byl transplantován orgán nebo umělý implantát, pokud ovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a jeho vliv nelze podřadit pod jinou položku, lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetřen. 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         XII. Další nemoci, vady nebo stavy, které mohou podmínit zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

                                                                                                                                         skupina 1 a 2

                                                                                                                                              Žadatele nebo řidiče, kteří trpí nemocí, vadou nebo stavem, které nejsou uvedeny v předchozích položkách a které mohou vyústit ve funkční neschopnost ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření. 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         ------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                         Příloha č. 4

                                                                                                                                         Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy na sedadle motorového vozidla ze zdravotních důvodů

                                                                                                                                         (§ 6 a 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů)

                                                                                                                                         Jméno, popřípadě jména, a příjmení (popřípadě titul) posuzované osoby .........

                                                                                                                                         ...............................................................................

                                                                                                                                         datum narození ................průkaz totožnosti, jeho číslo 1) ...............

                                                                                                                                         adresa trvalého pobytu ........................................................ 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         Potvrzuji, že posuzovaná osoba se ze zdravotních důvodů nemůže za jízdy

                                                                                                                                         připoutat na sedadle bezpečnostním pásem.

                                                                                                                                         Potvrzení se vydává na dobu 2)

                                                                                                                                         a) neurčitou,

                                                                                                                                         b) do ........................ 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         ............                              .....................................

                                                                                                                                         datum vydání                              podpis, otisk razítka jmenovky lékaře 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                   otisk razítka zdravotnického zařízení

                                                                                                                                         ------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                         1) Například občanský průkaz, u cizinců cestovní doklad, u uprchlíků doklad totožnosti

                                                                                                                                         2) Nehodící se škrtněte. 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         ------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                         Čl. II

                                                                                                                                         vyhlášky č. 253/2007 Sb.,

                                                                                                                                         kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

                                                                                                                                               Pokud přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebyl na základě posuzování zdravotní způsobilosti podle dosavadní vyhlášky posudek vydán, postupuje se při vydání posudku podle dosavadní vyhlášky ve znění této vyhlášky. 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         ------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                         Čl. II

                                                                                                                                         vyhlášky č. 72/2011 Sb.,

                                                                                                                                         kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb. 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         Přechodné ustanovení

                                                                                                                                              Pokud přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebyl na základě posuzování zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vydán posudek, postupuje se při posuzování zdravotní způsobilosti a vydání posudku podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         ****************************************************************** 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         2010 © Atlas consulting spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena