Research constitutes an integral part of our work in the department. We believe that neurosurgery is such an exclusive field that it cannot be understood only as a medical discipline. Research is an essential part of our daily routine. The main points of interest in research correspond with general issues of neurosurgery. Systematic research is funded from grant projects but our department has other small projects which do not require funding from state aid.

In vascular neurosurgery, we focus our research on the issue of carotid artery stenosis and the correlation of various diagnostic methods with anatomical findings. In recent years, we have been also interested in the comparison between surgical and endovascular treatment of this disease. In the field of brain ischemia, we study the significance of cerebrovascular reserve capacity, indication of extra-intracranial anastomoses and electrophysiological correlates of the disease. We also pay a lot of attention to electrophysiological peroperative monitoring of patients who have undergone surgery for brain ischemia. We have assessed several studies dealing with the comparison of surgical and endovascular treatment of patients with aneurysms. Our main field of interest in this area is the neuropsychological effects of subarachnoid hemorrhage treated with different methods. We regularly assess the data of our groups of patients with arteriovenous malformations and cavernomas.

In neurooncology, we are primarily interested in the genetics of brain tumors, which we find essential in the future development of neurosurgery. From the surgical point of view, our attention is aimed at the correlation and potential of peroperative magnetic resonance imaging and fluorescence techniques. Our research includes the study of imaging techniques, functional magnetic resonance imaging and pre-, per- and post-operative tractographies. Pituitary adenomas are the subject of study primarily in relation to peroperative magnetic resonance imaging and the potential of endoscopic endonasal technique. We also research the potential of this technique in other diseases of the skull base. In meningiomas, our main field of interest is the character of growth and the brain-tumor relation. Smaller projects deal primarily with intradural spinal tumors, specifically with intraspinal tumors and their peroperative monitoring by means of both electrophysiology and magnetic resonance imaging.

A traditional focus of research is hydrocephalus, especially normotensive hydrocephalus. We attempt to further specify indications for shunts and the third ventriculostomy with the help of sophisticated tests. We also perform research in congenital anomalies and epileptosurgery in children in cooperation with the pediatric neurosurgical department in Krč Hospital.

We closely cooperate with the Prague Epileptosurgery Association in the field of functional neurosurgery with our primary focus being pathological findings of epileptogenous zones and peroperative corticography. In the research of pain, we concentrate especially on the pathophysiology of neurovascular conflict and its electrophysiological and radiological correlation. Our study of modulation techniques falls within a university research programme.

Spinal research is primarily focused on surgeries. The research of various stabilization techniques, miniinvasive methods and complex procedures is regularly evaluated. Our research also includes the study of degenerative diseases of cervical spine, craniocervical junction and frontal access to thoracic and lumbar spine. A specifically followed group includes patients with rheumatoid artritis.

This website includes a list of publications and grant projects which document our scope of research in detail.

IGA MZ Regenerace periferních nervů po transekci
IGA MZ 831-3 Maligní hyperemie po odstranění arteriovenozních malformací mozku
IGA MZ 2642-1 Tkáňový aktivátor plasminogenu u nemocných se subarachnoidálním krvácením z aneuryzmatu
IGA MZ 3805-3 Akutní chirurgie mozkových aneuryzmat - nevyřešené problémy
IGA MZ 4207-3 Neuroendokrinní a neurofyziologické změny u osob po mozkovém traumatu
IGA MZ 3902-3 Extra-intrakraniální arteriální anastomóza v léčbě pacientů s ischemií mozku
GŠ AČR LEBAZ
IGA MZ ND 4518-3 Paralelní měření tlaku likvoru v oblasti mozkomíšního přechodu při indikaci chirurgického řešení Chiariho malformace
J 13/98: 1111 0000 2-1/ 206017-01 Metabolické, hormonální a imunologické změny vedoucí ke vzniku a rozvoji cévních onemocnění: jejich patofyziologie, diagnostika, terapie, epidemiologie a prevence
J 13/98: 1111 0000 1/ 206016-04 Plasticita mozku - teoretické aspekty vývoje, zralosti a stárnutí
IGA MZ ND 5744-3 Zvýšení bezpečnosti karotické endarterektomie
IGA MZ ND 5743-3 Stenóza karotidy - diagnostická a morfologická korelace
IGA MZ NB 6172-3 Adenomy hypofýzy kultivované in vitro: vliv somatostatinových analogů a induktorů apoptózy
IGA MZ NF 6616-3 Psychické následky proběhlého subarachnoidálního krvácení a léčby aneuryzmat
IGA MZ NF 6614-3 Hydrocephalus po subarachnoidálním krvácení - vliv modality léčby aneuryzmatu
GA ČR 523-01-0114 Protinádorové působení bovinní seminální a lidské pankreatické ribonukleásy na lidský neuroblastom, meduloblastom a glioblastom
GA - neudělen Neurosteroidy
IGA MZ NK 5518-3 Neurovaskulární komprese a esenciální hypertenze
IGA MZ NF 6239-3 Korporektomie-radikální chirurgické řešení víceetážových stenóz u degenerativní spondylogenní myelopatie v krční páteři
IGA MZ NF 6559-3 Postoperační aplikace Depomedrolu
IGA MZ NF 6985-4 Vasoreaktivita mozku (hodnocená TCD a SPECT) ve vztahu k neuronální reaktivitě velkého mozku (hodnocené SEP a EEG) u nemocných se stenózou ACI
IGA MZ NF 6980-3 Morfologická korelace stenózy karotidy
IGA MZ ND 6973-3 Změny neurohistologického obrazu edému mozku po intrakarotické aplikaci neuroprotektivních látek otevřenou hematoencephalickou bariérou (HEB) v experimentálním modelu in vivo a perspektiva neuroprotekce v neurochirurgii
IGA MZ NF 7406-3 Mechanizmy antinocepčního účinku elektrické stimulace mozkové kůry
MŠMT ČR LN 00B107 projekt "výzkumná centra" MŠMT - Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii - Kardio (EuroMISE - Kardio)
IGA MZ NR 8128-3 Kvalita života nemocných po SAH a léčbě AN
IGA MZ NR 7773-3 Přední krční diskektomie - zajištění stability po radikálním chirurgickém řešení u degenerativních onemocnění krční páteře.Srovnávací studie.
IGA MZ NR 7770-3 Význam předoperačního určení hranice mezi mozkem a meningiomem pro výběr léčebné modality.
IGA MZ 1A/8237-3 Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů a jejich přínos pro diagnostiku a léčbu
IGA MZ NR 8848-3 Peroperační aplikace depotního steroidu při dekompresní chirurgické léčbě degenerativního onemocnění bederní páteře
VZ 0021620816 Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její aplikace.
IGA MZ 1A/8637-3 Neurosteroidy - rizikové faktory u vybraných onemocnění mozku?
IGA MZ NR 9435-3 Korelace MR angiografie, dopplerovské ultrasonografie a digitální subtrakční angiografie s histologickými nálezy stenózy krkavice
IGA MZ NR 9436-3 Srovnání přínosu lumbálního infuzního testu a lumbální drenáže v indikační rozvaze u nemocných s hydrocefalem. Změny neuropsychologických funkcí při terapii hydrocefalu.
GAČR 309/08/P223 MR volumetrie zadní jámy a prepontinní cisterny u pacientů s neurovaskulárním konfliktem
IGA MZ 9638 - 3 Význam biologického chování nitrolebních meningiomů pro jejich dlouhodobý management.
IGA MZ 9640 - 4 Dlouhodobé neuropsychologické dopady léčby aneuryzmat dle volby léčebné modality
IGA MZNS 9794-4 Hypotalamo - hypofyzární dysfunkce u pacientů s chronickým subdurálním hematomem
FI-IM5/160 Řešení destruktivních onemocnění meziobratlových plotének - vývoj spinálních implantátů a fixačních prvků
NS10331-3 Příčiny kognitivního deficitu u okluze vnitřní krkavice
NT 11536 MZ0/NT Funkční magnetická rezonance a traktografie; využití pro hodnocení řečových oblastí u pacientů s temporální epilepsií
NT 12254-5 Použití MR spektroskopie při navigované biopsii u supratentoriálních gliomů
NT 12253-5 Přesnost a přínos MR traktografie v porovnání s kortikální a subkortikální stimulací
IGA MZ 12349-4 Hormonální ukazatele jako prediktory vývoje mentálních změn u pacientů s hydrocefalem
IGA MZ NT 11328 Neuralgie trigeminu v experimentálním MR zobrazení: vlivy léčebných modalit na atrofii trojklaného nervu
IGA MZ NT 13627 Přesnost CT angiografie, DSA, MRAg a DUS u stenóz krkavice v porovnání s histologickými nálezy
IGA MZ NT 13631 MRI diagnostické markery u Cushingovy nemoci
IGA MZ ČR NT13212 Význam genomových změn v patogenezi nízkostupňových gliomů a korelace s H-MRSI spektroskopií a histologickou analýzou
PRVOUK-P34/LF1/7 Psychoneurofarmakologický výzkum
PRVOUK-P27/LF1/7 Komplexní onkologický program
PRVOUK-P25/LF1/7 Komplikace metabolických chorob
IGA MZ ČR NT 14256 Radikalita endonasálních endoskopických operací adenomů hypofýzy při použití intraoperační MRI versus riziko rozvoje pooperačního hypopituitarismu
IGA MZ ČR NT 14253 Epigenetické markery ovlivňující chování mozkových nádorů
MO1012 - institucionální podpora Zapojení pracovníků do dlouhodobého rozvoje výzkumné činnosti výzkumné organizace ÚVN – VFN v prioritních oblastech.
TH01011453 /TAČR  Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informací (TA0/TH)
AZV 15-31379A Nové koncepty terapeutického zacílení mikroprostředí lidských glioblastomů /náklady v tis 15 776/ - 5 let
AZV 15-32791A Změny čichu jako prediktor výsledku chirugické léčby chronických zánětů nosu ve srovnání s chirurgickou léčbou nádorů rinobaze /nákl 4627/ - 4 roky
chronických zánětů nosu ve srovnání s chirugickou
léčbou nádorů rinobaze
NT13498 Snížení rizika vzniku symptomatického a klinicky němého mozkového infarktu v průběhu kardiochirurgické operace pomocí aktivace fibrinolytického systému kontinuálním transkraniálním dopplerovským monitoringem

 

 

English