Věda a výzkum jsou zcela integrální součástí práce kliniky. Základním mottem je přesvědčení, že neurochirurgie je natolik exkluzivní obor, že jej nelze provozovat jako pouhou zdravotnickou disciplínu. Neurochirurgické pracoviště bez vědy a výzkumu nemá svým způsobem oprávnění k existenci. Studovaná problematika v zásadě kopíruje hlavní odborné okruhy problematiky. Systematický výzkum je podporován grantovými projekty, vedle toho má klinika menší projekty, které se obejdou bez institucionální podpory.

V oblasti cévní neurochirurgie se již mnoho let věnujeme problematice stenózy vnitřní krkavice a korelace různých diagnostických metod s anatomickým nálezem. V posledních letech jsme zaměřili svoji pozornost také na srovnání chirurgické a endovaskulární léčby tohoto onemocnění. V oblasti ischemického onemocnění mozku studujeme význam cerebrovaskulární rezervní kapacity, indikace extra-intrakraniálních anastomóz a elektrofyziologické koreláty onemocnění. Velkou pozornost jsme vždy věnovali elektrofyziologické peroperační monitoraci všech nemocných operovaných pro ischémii mozku. Srovnání chirurgické a endovaskulární léčby jsme také opakovaně zpracovali u nemocných s aneuryzmaty. U těchto nemocných se však nejvíce věnujeme neuropsychologickým následkům subarachnoidálního krvácení různých typů léčby. Opakovaně zpracováváme naše skupiny nemocných s arteriovenózními malformacemi a kavernomy.

V neuroonkologii se dnes nejvíce věnujeme genetice mozkových nádorů, pro rozvoj oboru ji považujeme za zásadní. Z chirurgického pohledu nás dnes nejvíce zajímá korelace a potence peroperační magnetické rezonance a fluorescenčních technik. Studujeme přínos zobrazovacích technik, funkční magnetické rezonance a před, per a pooperačních traktografií. Adenomy hypofýzy jsou předmětem studia zejména ve vztahu k peroperační magnetické rezonanci a potenci endoskopické endonazální techniky. Možnosti této techniky studujeme i u ostatních středočárových onemocnění lební báze. U meningeomů nás zajímá charakter růstu a interface mozek-nádor. Menší projekty jsou zaměřeny na intradurální páteřní nádory, specificky na nitromíšní nádory a jejich peroperační monitoraci jak pomocí elektrofyziologie tak pomocí magnetické rezonance.

Tradičně studovanou problematikou je hydrocefalus, zejména normotenzní. Pomocí sofistikovaných testů se snažíme zpřesnit indikace zkratových operací a III.ventrikulostomie. Ve spolupráci s dětským neurochirurgickým ordinariátem chirurgické kliniky v Krči věnujeme svoji pozornost vrozeným vadám a dětské epileptochirurgii.

V oblasti funkční neurochirurgie máme společné projekty s Pražskou epileptochirurgickou skupinou, pozornost je věnována zejména patologickým nálezům epileptogenních ložisek a peroperační kortikografii. V problematice bolesti studujeme zejména patofyziologii neurovaskulárního konfliktu, jeho korelace elektrofyziologické a radiologické. Modulační techniky studujeme v rámci univerzitního výzkumného programu.

Spinální problematika je ponejvíce zaměřena na vlastní chirurgii. Význam různých stabilizačních technik, miniinvazivních přístupů a složitějších postupů je opakovaně předmětem zpracování. Pozornost věnujeme degenerativnímu onemocnění krční páteře, kraniocervikálnímu přechodu a předním přístupům k hrudní a bederní páteři. Specificky sledovanou skupinou jsou nemocní s revmatoidní artritidou.

Detailně dokumentuje problematiku vědy a výzkumu seznam publikací a grantových projektů od roku 1998 po současnost

IGA MZ Regenerace periferních nervů po transekci
IGA MZ 831-3 Maligní hyperemie po odstranění arteriovenozních malformací mozku
IGA MZ 2642-1 Tkáňový aktivátor plasminogenu u nemocných se subarachnoidálním krvácením z aneuryzmatu
IGA MZ 3805-3 Akutní chirurgie mozkových aneuryzmat - nevyřešené problémy
IGA MZ 4207-3 Neuroendokrinní a neurofyziologické změny u osob po mozkovém traumatu
IGA MZ 3902-3 Extra-intrakraniální arteriální anastomóza v léčbě pacientů s ischemií mozku
GŠ AČR LEBAZ
IGA MZ ND 4518-3 Paralelní měření tlaku likvoru v oblasti mozkomíšního přechodu při indikaci chirurgického řešení Chiariho malformace
J 13/98: 1111 0000 2-1/ 206017-01 Metabolické, hormonální a imunologické změny vedoucí ke vzniku a rozvoji cévních onemocnění: jejich patofyziologie, diagnostika, terapie, epidemiologie a prevence
J 13/98: 1111 0000 1/ 206016-04 Plasticita mozku - teoretické aspekty vývoje, zralosti a stárnutí
IGA MZ ND 5744-3 Zvýšení bezpečnosti karotické endarterektomie
IGA MZ ND 5743-3 Stenóza karotidy - diagnostická a morfologická korelace
IGA MZ NB 6172-3 Adenomy hypofýzy kultivované in vitro: vliv somatostatinových analogů a induktorů apoptózy
IGA MZ NF 6616-3 Psychické následky proběhlého subarachnoidálního krvácení a léčby aneuryzmat
IGA MZ NF 6614-3 Hydrocephalus po subarachnoidálním krvácení - vliv modality léčby aneuryzmatu
GA ČR 523-01-0114 Protinádorové působení bovinní seminální a lidské pankreatické ribonukleásy na lidský neuroblastom, meduloblastom a glioblastom
GA - neudělen Neurosteroidy
IGA MZ NK 5518-3 Neurovaskulární komprese a esenciální hypertenze
IGA MZ NF 6239-3 Korporektomie-radikální chirurgické řešení víceetážových stenóz u degenerativní spondylogenní myelopatie v krční páteři
IGA MZ NF 6559-3 Postoperační aplikace Depomedrolu
IGA MZ NF 6985-4 Vasoreaktivita mozku (hodnocená TCD a SPECT) ve vztahu k neuronální reaktivitě velkého mozku (hodnocené SEP a EEG) u nemocných se stenózou ACI
IGA MZ NF 6980-3 Morfologická korelace stenózy karotidy
IGA MZ ND 6973-3 Změny neurohistologického obrazu edému mozku po intrakarotické aplikaci neuroprotektivních látek otevřenou hematoencephalickou bariérou (HEB) v experimentálním modelu in vivo a perspektiva neuroprotekce v neurochirurgii
IGA MZ NF 7406-3 Mechanizmy antinocepčního účinku elektrické stimulace mozkové kůry
MŠMT ČR LN 00B107 projekt "výzkumná centra" MŠMT - Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii - Kardio (EuroMISE - Kardio)
IGA MZ NR 8128-3 Kvalita života nemocných po SAH a léčbě AN
IGA MZ NR 7773-3 Přední krční diskektomie - zajištění stability po radikálním chirurgickém řešení u degenerativních onemocnění krční páteře.Srovnávací studie.
IGA MZ NR 7770-3 Význam předoperačního určení hranice mezi mozkem a meningiomem pro výběr léčebné modality.
IGA MZ 1A/8237-3 Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů a jejich přínos pro diagnostiku a léčbu
IGA MZ NR 8848-3 Peroperační aplikace depotního steroidu při dekompresní chirurgické léčbě degenerativního onemocnění bederní páteře
VZ 0021620816 Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její aplikace.
IGA MZ 1A/8637-3 Neurosteroidy - rizikové faktory u vybraných onemocnění mozku?
IGA MZ NR 9435-3 Korelace MR angiografie, dopplerovské ultrasonografie a digitální subtrakční angiografie s histologickými nálezy stenózy krkavice
IGA MZ NR 9436-3 Srovnání přínosu lumbálního infuzního testu a lumbální drenáže v indikační rozvaze u nemocných s hydrocefalem. Změny neuropsychologických funkcí při terapii hydrocefalu.
GAČR 309/08/P223 MR volumetrie zadní jámy a prepontinní cisterny u pacientů s neurovaskulárním konfliktem
IGA MZ 9638 - 3 Význam biologického chování nitrolebních meningiomů pro jejich dlouhodobý management.
IGA MZ 9640 - 4 Dlouhodobé neuropsychologické dopady léčby aneuryzmat dle volby léčebné modality
IGA MZNS 9794-4 Hypotalamo - hypofyzární dysfunkce u pacientů s chronickým subdurálním hematomem
FI-IM5/160 Řešení destruktivních onemocnění meziobratlových plotének - vývoj spinálních implantátů a fixačních prvků
NS10331-3 Příčiny kognitivního deficitu u okluze vnitřní krkavice
NT 11536 MZ0/NT Funkční magnetická rezonance a traktografie; využití pro hodnocení řečových oblastí u pacientů s temporální epilepsií
NT 12254-5 Použití MR spektroskopie při navigované biopsii u supratentoriálních gliomů
NT 12253-5 Přesnost a přínos MR traktografie v porovnání s kortikální a subkortikální stimulací
IGA MZ 12349-4 Hormonální ukazatele jako prediktory vývoje mentálních změn u pacientů s hydrocefalem
IGA MZ NT 11328 Neuralgie trigeminu v experimentálním MR zobrazení: vlivy léčebných modalit na atrofii trojklaného nervu
IGA MZ NT 13627 Přesnost CT angiografie, DSA, MRAg a DUS u stenóz krkavice v porovnání s histologickými nálezy
IGA MZ NT 13631 MRI diagnostické markery u Cushingovy nemoci
IGA MZ ČR NT13212 Význam genomových změn v patogenezi nízkostupňových gliomů a korelace s H-MRSI spektroskopií a histologickou analýzou
PRVOUK-P34/LF1/7 Psychoneurofarmakologický výzkum
PRVOUK-P27/LF1/7 Komplexní onkologický program
PRVOUK-P25/LF1/7 Komplikace metabolických chorob
IGA MZ ČR NT 14256 Radikalita endonasálních endoskopických operací adenomů hypofýzy při použití intraoperační MRI versus riziko rozvoje pooperačního hypopituitarismu
IGA MZ ČR NT 14253 Epigenetické markery ovlivňující chování mozkových nádorů
MO1012 - institucionální podpora Zapojení pracovníků do dlouhodobého rozvoje výzkumné činnosti výzkumné organizace ÚVN – VFN v prioritních oblastech.
TH01011453 /TAČR  Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informací (TA0/TH)
AZV 15-31379A Nové koncepty terapeutického zacílení mikroprostředí lidských glioblastomů /náklady v tis 15 776/ - 5 let
AZV 15-32791A Změny čichu jako prediktor výsledku chirugické léčby chronických zánětů nosu ve srovnání s chirurgickou léčbou nádorů rinobaze /nákl 4627/ - 4 roky
chronických zánětů nosu ve srovnání s chirugickou
léčbou nádorů rinobaze
NT13498 Snížení rizika vzniku symptomatického a klinicky němého mozkového infarktu v průběhu kardiochirurgické operace pomocí aktivace fibrinolytického systému kontinuálním transkraniálním dopplerovským monitoringem

 

 

 
Česky